برچسب: ماندن

1

شروع دوران تاریکی و گرفتاری-قسمت 1

در عرض یه هفته میفهمی اگه اول مهر برسه ، قرار کلی اتفاق بد برای خودت و داداش بزرگترت بیفته اونوقت هست که دعا میکنی این اول مهر نرسه و……این اول مهری که مصادف میشه با رفتن چندین و چند نفر نفر اولی که قرار...